Steering Commitee

test cập nhật lúc: 2021-04-28 4:43:28 PM

           ĐẠI HỌC HUẾ                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:       /QĐ-ĐHSP

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức

Hội thảo Khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 2 năm 2021:

Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 2 năm 2021: Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX gồm các thành viên sau: (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt Hội thảo Khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 2 năm 2021: Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Tổ chức&Hành chính, Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế và các cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHCN&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Lê Anh Phương

 

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH

Thành viên Ban Tổ chức  
Hội thảo Khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 2 năm 2021:

Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ- ĐHSP ngày    /11/2021)

           

 

  1.  

PGS. TS. Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐH Huế

Trưởng ban

  1.  

PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐH Huế

Phó trưởng ban trực

  1.  

PGS. TS. Nguyễn Phương Ngọc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á, Đại học Aix – Marseille, Pháp      

Phó trưởng ban

  1.  

TS. Trần Bá Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh

Phó trưởng ban

  1.  

PGS. TS. Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm,

ĐH Thái Nguyên

Phó trưởng ban

  1.  

TS. Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Phó trưởng ban

  1.  

Ông Vignesh Naidu,  Tổ chức The HEAD Foundation, Singapore

Phó trưởng ban

8.

9.

TS. Nguyễn Bảo Quốc – Giám đốc Viện Pháp tại Huế

PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐH Huế

Phó trưởng ban

Phó trưởng ban

10.

TS. Hà Viết Hải – TP. KHCN&HTQT, Trường ĐHSP, ĐH Huế

Phó trưởng ban

11.

ThS. Nguyễn Văn Hải - PTP, Phòng KH&HTQT, Trường Đại học Vinh

Ủy viên

12.

TS. Ôn Thị Mỹ Linh – PTP, KHCN&HTQT, Trường ĐH Thái Nguyên

Ủy viên

13.

ThS. Nguyễn Vĩnh Khương – PTP KHCN, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

14.

TS. Lê Hồ Sơn – TP. TC&HC, Trường ĐHSP, ĐH Huế

Ủy viên

15.

PGS. TS. Hoàng Thị Huế – PTP. KHCN&HTQT, Trường ĐHSP, ĐH Huế

Ủy viên

16.

PGS. TS. Đặng Văn Chương – Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP, ĐH Huế

Ủy viên

17.

PGS. TS. Trần Thị Sâm – Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP, ĐH Huế

Ủy viên

18.

PGS. TS. Hoàng Chí Hiếu – Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP, ĐH Huế

Ủy viên Thư ký

 

I. BAN BIÊN TẬP NỘI DUNG

1. PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân - Trường ĐHSP, ĐH Huế                                  Trưởng ban

2. PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu - Trường ĐHSP, ĐH Huế                                           Phó trưởng ban trực

3. PGS.TS. Ngô Minh Oanh, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh                               Phó trưởng ban

4. PGS.TS. Đỗ Hồng Thái, Trường ĐHSP, Đại học Thái Nguyên                          Phó trưởng ban

5. PGS.TS. Trần Vũ Tài, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh                         Phó trưởng ban

6. TS. Nguyễn Bảo Quốc, Viện Pháp tại Huế                                                        Phó trưởng ban

7. PGS.TS. Đặng Văn Chương, Trường ĐHSP, ĐH Huế                                       Ủy viên

8. PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ, Trường ĐHSP, ĐH Huế                              Ủy viên

9. PGS.TS. Lê Văn Anh, Trường ĐHSP, ĐH Huế                                                  Ủy viên

10. PGS.TS. Trần Thị Sâm, Trường ĐHSP, ĐH Huế                                             Ủy viên

11. TS. Lê Thị Quí Đức - Trường ĐHSP, ĐH Huế                                                 Ủy viên Thư ký

 

hahai cập nhật lúc: 2021-11-19 8:47:04 AM

Contact
Hue University of Education
34 Le Loi street, Hue city, Vietnam
hoithaotanhoc@dhsphue.edu.vn
http://hoithaotanhoc.dhsphue.edu.vn
facebook.com/
Important Dates